ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนชอบอ่าน คว้ารางวัลใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระเบียบ

ระเบียบการยืมสื่อ

1. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)
2. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม / 7 วัน
3. นวนิยายจีนยืมครั้งละ 1 ชุด/ 7 วัน
4. ยืม VCD CD เทป ครั้งละ 2 ชิ้น / 3 วัน
5. วารสารเก่าสามารถยืมได้ 3 เล่ม/ 3 วัน
6. คืนหนังสือเกินกำหนด ปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
7. คืนสื่อเกินกำหนด ปรับวันละ 1 บาท/ชิ้น
8. ส่งหนังสือและสื่อไม่ครบ จะยืมใหม่อีกไม่ได้
9. หากท่านทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆ ชำรุด หรือสูญหายให้ชดใช้ตามราคา

ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ห้ามนำกระเป๋า ถุง ย่าม หรือสิ่งของต่างๆที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสมุด
3. ผู้อยู่ในบริเวณห้องสมุดต้องสำรวมกริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และปฏิบัติตนมิให้รบกวนผู้อื่น
4. ห้องสมุดไม่รับฝากของมีค่า
5. ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องสมุด
6. ห้ามฉีก ทำลายสิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สินของห้องสมุด
7. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
8 . ผู้ใช้ห้องสมุด ต้องไม่นำทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ
9 . งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภายในห้องสมุด ซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น
10 .ช่วยกันรักษาหนังสือ วารสาร และทรัพย์สินอื่นๆ ตลอดจนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
11. ก่อนออกจากห้องสมุด จะต้องแสดงสิ่งของที่จะนำออกไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
12. ควรนำหนังสือที่ยืมไปแล้วนำส่งคืนห้องสมุดให้ตรงเวลา

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ
นางธมลวรรณ รู้กิจนา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ค้นหาบล็อกนี้