ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนชอบอ่าน คว้ารางวัลใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พันธกิจ

พันธ์กิจ


1. สร้างเสริมการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน โดยสามารถเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้โดยการกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของประชาชน
3. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา
4. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ
นางธมลวรรณ รู้กิจนา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ค้นหาบล็อกนี้