ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนชอบอ่าน คว้ารางวัลใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การให้บริการ

งานบริการของห้องสมุด
1. บริการหนังสือ ประเภทต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ นวนิยาย วารสาร เรื่องสั้นหนังสือพิมพ์
2. บริการสื่อโสต ให้บริการทางด้านต่างๆ เช่น VCD VDO CD CD - ROM
3. บริการสำหรับเด็กและเยาวชน ให้บริการด้านหนังสือนิทาน และเครื่องเล่นเพื่อพัฒนา
    ทางด้านร่าง กายและสติปัญญา ที่หลากหลาย
4. บริการทางด้านข้อมูลชุมชนและภูปัญญาท้องถิ่น ให้บริการข่าวสารข้อมูลทางด้านข้อมูลชุมชน
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 76 จังหวัด
5. บริการทางคอมพิวเตอร์ ให้บริการยืมคืนและสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
6. บริการ มุม กศน. ให้บริการหนังสือและสื่อการศึกษานอกโรงเรียน และบริการการศึกษาทางไกล
    ไทยคม
7. การจัดกิจกรรมของห้องสมุด ตามเทศกาล และวันสำคัญตามโอกาสต่างๆ
8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องตลอดเวลา.ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ
นางธมลวรรณ รู้กิจนา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ค้นหาบล็อกนี้